Uppstarten för filmpedagogen och cirkelledare

A. Information om vad det innebär att ha gravt språkstörning

Då målgruppen har ett osynligt funktionsnedsättning och ganska okänt hittills är det viktigt att de berörda som ska arbeta med målgruppen får information om vad det innebär att ha grav språkstörning, vilka svårigheter man har och vad man bör tänka på när man möter just denna målgruppen. Riksförbundet DHB (döva, hörselskadade och språkstörda barn) har en hemsida http://www.dhb.se/?id=5007 med information om vad det innebär att ha en språkstörning . I vårt projekt har vi haft en föreläsning med en kunnig person från DHB. Vi har också haft dem som bollplank till projektet. Mer information finns att läsa om i metodhandledning .

B. Pedagogiska tips att tänka just för denna målgrupp

Eftersom målgruppens funktionsnedsättning påverkar förståelsen av kommunikation men också arbetsminnet krävs det att man arbetar lite annorlunda med denna målgrupp. Cirkelupplägget bör bestå så lite som möjligt av ”traditionell form” utan mer baserad på praktiskt och visuell inlärnings form. Här finns mycket att hämta med de nya flexibelt lärande i digitala världen såsom appar, sms mm. Varje deltagare har även fått möjlighet att låna iPad under kursens period.

En utförliga presentation om pedagogiska tips ges i metodhandledning.

C. Nätkompetens, youtube, Vimeo, videokonferens, sms, community mm.

Filmerna läggs på Vimeo eller Youtube konto där pedagogerna och deltagare har tillgång till, det sker nätträffar och sms kontakt är det av vikt att kursledarna får tillgodose de baskompetenser i den digitala arenan .

Så nätkompetensen bör ges innan cirkeluppstarten, i den bör även ingå ”nätetik”, då vi arbetar med ungdomar som idag är i riskzonen för olika angrepp på de sociala medier.

D. Gemensam planering för filmpedagogen och cirkelledaren

Tillsammans lägger filmpedagogen och cirkelledaren upp cirkeln med de olika momenten och de förberedelser som behöver göras. Bestämmer i vilken form uppdateringar ska ske via mail, sms eller telefon. En tät samarbetsform är förutsättning för en lyckad cirkel, då filmpedagogen inte är med på alla träffa och därför missar utvecklingen hos deltagarna.

 

Med "Filmen som språk” är producerad 2013 av Studieförbundet
Vuxenskolans regionförbund i Skåne för Folkbildningsnätet
Detta verk är licensierat under en Creative Commons
Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens.Creative Commons-licens